Regulamin

Regulamin Sklepu internetowego w Sanktuarium Matki Bożej w Leśniowie 

I. Definicje

1. Regulamin - niniejszy dokument;

2. Kawiarenka – sklep internetowy dostępny pod domeną produkty.lesniow.pl., prowadzony przez Zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika Klasztor Paulinów w Leśniowie;

3. Klasztor – jednostka organizacyjna prowadząca sprzedaż artykułów dostępnych w Kawiarence Sanktuaryjnej

3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1 Kodeksu cywilnego, które zawierają z Klasztorem w Leśniowie Umowę lub Umowę Sprzedaży Produktów; Klientami Klasztoru są osoby składające zamówienie w sklepie internetowym

5. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawarta dobrowolnie przez Klienta z Klasztorem z chwilą potwierdzenia Rejestracji;

6. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, której przedmiotem są Produkty i zawierana jest pomiędzy Klasztorem a Klientem Kawiarenki na zasadach określonych w Regulaminie;

7. Produkty – prezentowane w sklepie. Produkty, w tym słodycze oraz inne artykuły stanowiące przedmiot Umów Sprzedaży;

8. Koszyk – narzędzie informatyczne umożliwiające zebranie w jednym miejscu interesujących Klienta Produktów;

9. Konsument – konsument w rozumieniu aktualnie obowiązujących przepisów Kodeksu cywilnego.


II. Informacje ogólne

1. Kawiarenka prowadzona jest przez: Zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika Klasztor Paulinów w Leśniowie - Żarkach

- REGON:   040015619

- adres:       ul. Leśniowska 99, 42-310 Żarki

- tel.:          +48 34 316 10 72

- e-mail:      sanktuarium@lesniow.pl

2. Regulamin określa zasady korzystania z Kawiarenki, w tym w szczególności prawa i obowiązki Klientów oraz prawa i obowiązki Klasztoru, jak również sposób zawierania i wykonywania Umów i Umów Sprzedaży.


III. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Klasztor udostępnia platformę transakcyjną, w ramach której możliwe jest zawieranie Umów i Umów Sprzedaży Produktów, kontakt z Klasztorem oraz umieszczanie przez Klientów swoich danych osobowych, które w przypadku Klientów posiadających Konto służą dodatkowo do ich identyfikacji.

2. Klient, w celu korzystania z Kawiarenki, musi dysponować urządzeniem spełniającym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Klasztor. Urządzenie to musi więc pozwalać na dostęp do sieci Internet oraz posiadać program służący do przeglądania jej zasobów, obsługujący technologię Plików „cookies”, a także posiadać konto poczty e-mail.

3. Klasztor może wprowadzić do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient, pliki „cookies”. Pliki „cookies” umożliwiają późniejszą identyfikację Klienta i są wykorzystywane przez Klasztor w celu ułatwienia Klientowi korzystania z Księgarni. Klient może w każdym momencie włączyć lub wyłączyć możliwość korzystania przez Klasztor z plików „cookies” poprzez wprowadzenie odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce internetowej.

4. Klient jest objęty zakazem dostarczania treści o charakterze bezprawnym.


IV. Warunki sprzedaży

1. Przedmiotem Umów Sprzedaży mogą być Produkty prezentowane w Kawiarence w ramach poszczególnych kategorii (balsamy, czekolady, krówki oraz inne produkty).

2. Umowy Sprzedaży w Kawiarence zawierane są w poniższy sposób:

a) Klient wybiera Produkt poprzez kliknięcie na przycisk „Kup teraz”. Po dokonaniu wyboru Produktu, może kontynuować zakupy lub przejść do Koszyka poprzez wybranie opcji „Zobacz Koszyk” lub „Do kasy” celem zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu.

b) Po przejściu do Koszyka, Klient ma możliwość zweryfikować listę i ilość wybranych Produktów. Następnie Klient wybiera jedną z dostępnych opcji dostawy i metod płatności.

d) W dalszej kolejności Klient wypełnia pola związane z podaniem swoich danych osobowych i adresem, gdzie ma być przesłane zamówienie.

e) Klient kończy procedurę składania zamówienia, naciskając na przycisk: „Złóż zamówienie – zakup z obowiązkiem zapłaty”.

3. Klasztor wysyła na adres mailowy Klienta potwierdzenie złożenia zamówienia, które określa jego szczegóły.

4. Umowa Sprzedaży wybranych Produktów zostaje zawarta po kliknięciu przez Klienta na przycisk: „Złóż zamówienie – zakup z obowiązkiem zapłaty”. 

5. Wszelkie dane podawane są przez Klienta dobrowolnie i służą zawarciu i wykonaniu Umowy Sprzedaży Produktu.

6. Czas realizacji zamówienia uwzględniający czas przygotowania Produktu i dostawę wynosi na terenie Polski od 3 do 4 dni roboczych, nie dłużej niż 30 dni roboczych. Klasztor jest zobowiązane dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

7. Klient udziela pełnomocnictwa Klasztorowi do zawarcia w jego imieniu umowy z Pocztą Polską na dostwę wybranego towaru poprzez zaakceptowanie regulaminu. Kupujący pokrywa koszty dostawy w wysokości ustalonej przez Pocztę Polską.

8. Sklep nie wysyła swoich produktów za granicę.VI. Postępowanie reklamacyjne

1. Klasztor udziela gwarancji na produkt w czasie trwania okresu ważności danego produktu.

2. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni od dnia wydania Produktów, na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Prawo odstąpienia wykonywane jest poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy (pod treścią regulaminu znajduje się plik z przykładową treścią oświadczenia o odstąpieniu, można również skorzystać z formularza w zakładce „Formularz odstąpienia od umowy przez konsumenta”). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Zwrot Produktu powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

3. W przypadku odstąpienia, o którym mowa w punkcie VI.2. powyżej, Kawiarenka dokona zwrotu zapłaconej przez Klienta ceny Produktu wraz z kosztami dostawy Produktu do Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Klasztor może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Koszt odesłania Produktu pokrywa Klient i nie podlega on zwrotowi.

4. Reklamacja Klienta w związku z niezgodnością Produktu z Umową Sprzedaży może zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sanktuarium@lesniow.pl Klasztor udzieli elektronicznej odpowiedzi na reklamację w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia jej otrzymania.

5. W razie bezskutecznego zakończenia procesu reklamacyjnego, istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Klient będący Konsumentem ma prawo złożyć wniosek o mediację lub wniosek do polubownego sądu konsumenckiego działającego przy właściwym terenowo Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Dane adresowe znajdują się pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.

6. Zgodnie z dyspozycją Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z 21 maja 2013 r. Klasztor podaje łącze elektroniczne do platformy ODR: ec.europa.eu/odr. Platforma stanowi m.in. źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami. Adres poczty elektronicznej Klasztoru: sanktuarium@lesniow.pl.


VII. Dane osobowe i polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest Klasztor, które dokonuje przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

2. Klasztor przetwarza dane osobowe Klientów w zakresie dotyczącym praw i obowiązków wynikających z umów zawartych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w tym w celu wykonania tych umów i ich rozliczenia, a w pozostałym zakresie jedynie po uzyskaniu odpowiednich zgód.

3. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści dotyczących go danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania.


VIII. Postanowienia końcowe

1. Klasztor zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn, w tym w szczególności z powodu zmian w obowiązujących przepisach prawa lub zmian organizacyjnych w Kawiarence. O zmianie Regulaminu Klasztor poinformuje Klientów poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej Kawiarenki. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania jej do wiadomości Klientów. Do Umów Sprzedaży zawartych przed tą datą zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu obowiązujące w dacie zawarcia Umów i Umów Sprzedaży.

3. W przypadku zmiany Regulaminu przez Klasztor, zarejestrowani Klienci mogą wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o zmianie Regulaminu.